Keistimewaan Para Perawi Hadis Syi’ah (Bag. 4)

Tanggapan Atas Anggapan Ustadz Idrus Ramli dalam: http://www.idrusramli.com/

2014/syiah-ajaran-yang-penuh-propaganda/.

Keistimewaan Keempat: Adanya Perhatian Kepada Hadis Pada Level Keluarga/Marga

Sejarah hadis Syi’ah telah mencatat adanya perhatian yang sangat besar yang terlihat pada keluarga/marga-marga tertentu dalam ilmu hadis; periwayatan dan penjagaan, di mana kecenderungan dan semangat dalam menuntut hadis dan menyerbarkannya telah diwarisi oleh anggota-anggota keluarga tertentu tersebut generasi demi generasi.

Di bawah ini saya akan sebutkan beberapa contoh keluarga yang konsisten bergelut dengan dunia hadis, sejatinya mereka adalah keluarga para ulama:

  • Keluarha, Âlu Abi Syu’bah

Keluarga yang dikenal kemuliaannya di kota Kufah. Kakek mereka Abu Syu’bah telah meriwayatkan hadis dari Imam al Hasan dan Imam al Husain as. Para ulama hadis dari keluarga ini adalah orang-orang yang tsiqât/terpercaya dan ucapan/pendapat mereka dijadikan rujukan.[1]

Di antara ulama dan ahli hadis dari keluarga ini adalah:

  • Ubaidullah, (2) Muhammad, (3) Imrân, (4) Abdul A’lâ, semuanya adalah putra Ali bin Abi Syu’bah. (5) Yahya bin Imrân bin Abi bin Abi Syu’bah. (6) Ahmad bin Umar bin Abi Syu’bah.

Sekelumit Tentang Mereka

Tentang Ubaidullah bin Ali bin abi Syu’bah, an Najjâsyi berkomentar: “Keluarga Abu Syu’bah tinggal di kota Kufah. Keluarga ini dikenal di kalangan para ulama kami (Syi’ah)….

Dan Ubaidullah ini adalah tokoh dan pemuka keluarga tersebut. Ia menulis buku yang dinisbatkan kepada namanya lalu disodorkan kepada Abu Abdillah (Imam ash Shadiq) as.dan beliau menshahihkannya dan mengapresiasinya, lalu berkata: ‘Adakah mereka memiliki karya seperti ini?’”

Kitab karyanya telah diriwayatkan oleh sekelompok ulama kami dengan sanad bersambung kepada Ubaidullah dengan jalur yang banyak…

Kemudian an Najjâsyi menyebutkan satu jalur yang menyambungkannya kepada penulis kitab tersebut.[2]

Tentang Muhammad bin Ali bin Abi Syu’bah tersebut di atas, an Najjâsyi berkomentar: “Muhammad bin Ali bin Abi Syu’bah al Halabi[3]; Abu Ja’far, wajhu ash-hâbinâ wa Faqîhuhum/Tokoh para ulama kami dan seorang pakar Fikih panutan mereka. Beliau tsiqah/jujur lagi terpercaya, tidak aada kecaman atasnya sedikitpun, demikian juga dengan saudara-saudaranya; Ubaidullah, Imrân dan Abdul A’lâ.

Beliau memiliki kitab Tafsir ….

Dan juga memiliki kitab tentang hukum halal dan haram (Fikih) yang disusun berdasarkan bab perbab.”

Kedua kitab karya beliau telah sampai ke tangan Syeikh an Najjâsyi dengan sanad bersambung kepada penulisnya.[4]

Tentang Yahya bin Imrân bin Abi Syu’bah, an Najjâsy berkomentar: “Yahya bin Imrân bin Abi Syu’bah al Halabi. Ia telah meriwayatkan hadis dari Abu Abdillah (Imam ash Shadiq) dan Abul Hasan (Imam al Kâdzim) as.. Beliau adalah seorang ulama yang tsiqah tsiqah, shahîhul hadîts (jujur lagi terpercaya jujur lagi terpercaya, shahih hadis riwayatnya).

Beliau memiliki kitab kumpulan hadis yang telah diriwayatkan dari beliau oleh banyak ulama. Kemudian Syeikh an Najjâsyi menyebutkan jalur beliau yang manyambungkan kepada penulis kita tersebut.[5]

Tentang Ahmad bin Umar bin Abi Syu’bah, an Najjâsyi berkata: “Ahmad bin Umar bin Abi Syaibah al Halabi. Ia tsiqah/terpercaya lagi jujur. Ia meriwayatkan hadis dari Abul Hasan (Imam) ar Ridha as dan sebelumnya ia meriwayatkan dari ayahnya. ia adalah saudara sepupu dengan Ubaidullah, Abdul A’lâ, Imrân dan Muhammad al Halabi. Ayah mereka telah meriwayatkan hadis dari Abu Abdillah (Imam ash Shadiq) as… Mereka semua stiqât.

Ahmad bin Umar di atas memiliki kitab himpunan hadis yang telah diriwayatkan oleh sekelompok ulama.

Kitab itu telah sampai ke tangan an Najjâsyi dengan sanad bersambung kepada penulisnya.”[6]

Setelah mengenal sekilas kiprah dan jasa besar kelaurga Abu Syu’bah dalam melestarikan hadis Ahlulbiat as., mari kita lanjutkan dengan mengenal keluarga lain yang juga besar jasa dan perannya dalam pemeliharaan dan penyebaran hadis Syi’ah.

  • Keluarga Hayyân

Keluarga Hayyân adalah keluarga besar di kalangan komunitas Syi’ah. Putra-putra keluarga ini dikenal gigih dalam menuntut hadis. Mereka adalah Kûfiyyûn (penduduk asli kota Kufah). Artinya mereka adalah orang-orang Arab.

Di antara anggota keluarga besar ini adalah: (1) Ishaq. (2) Yunus. (3) Yusuf. (4) Qais. (5) Ismail. Mereka semua adalah keturunan Ammâr bin Hayyân al Taghlibi (dari suku bani Taghlib), dan (6) Ali serta (7) Bisyr keduanya adalah putra Ismail bin Ammâr bin Hayyân. Keduanya adalah tokoh ternama di antara para perawi hadis.

An Najjâsyi berkata tentang Ishaq bin Ammâr bin Hayyân: “Ishaq telah meriwayatkan hadis dari Abu Abdillah (ash Shadiq) dan Abul Hasan (al Kadzim) as.”[7]

  • Keluarga Ilyâs

Kelurga besar yang menghimpun banyak tokoh muhaddis Syi’ah, di antara mereka adalah: (1) ‘Amr bin Ilyâs al Bajali al Kûfi. Beliau telah meriwayatkan hadis dari Abu Ja’far al Baqir as dan Abu Abdullah ash Shadiq as. (2) Ilyâs bin ‘Amr bin Ilyâs..

Tentangnya an Najjâsyi berkomentar: “Ilyâs bin ‘Amr al Bajali, seorang Syeikh; Guru Besar di kalangan murid-murid Imam ash Shadiq as., teguh dalam meyakini kebenaran. Beliau adalah kakek al Hasan bin Ali anak putri Ilyâs. Beliau memiliki kitab kumpulan hadis yang telah diriwayatkan dari beliau oleh para tokoh ulama Syi’ah.” Syeikh an Najjâsyi memiliki sanad bersambung kepada kitab tersebut.[8]

Beliau dan seluruh putra-putranya; (3) Ruqaim, (4) ‘Amr, (5) Ya’qub, ketiganya adalah putra Ilyâs bin ‘Amr bin Ilyâs. Mereka semua juga telah meriwayatkan hadis dari Imam ash Shadiq as. mereka semua adalah para parawi tsiqât/terpercaya lagi jujur.

Dan (6) Al Hasan bin Ali bin Ilyâs al Bajali al Wasysyâ’; (cucuk) anak dari anak perempuan Ilyâs bin ‘Amr, beliau (Al Wasysyâ’) adalah salah seorang murid Imam ar Ridha as. dan salah seorang tokoh terhormat kelompok Syi’ah.[9]

  • Keluarga Nu’aim al Ghâmidi

Sebuah keluarga besar yang terhormat. Di antara tokoh-tokoh yang terlahir dari keluarga ini adalah: (1) Syadîd, (2) Abdus Salâm, keduanya adalah putra Abdurrahman bin Nu’aim al Azdi al Ghâmidi dan beliau adalah salah seorang murid terpercaya Imam ash Shadiq as.[10] (3) Ghunaimah binti Abdurrahman, beliau telah meriwayatkan hadis dari Imam ash Shadiq as. dan Imam Musa al Kadzim as. (4) Bakr bin Muhammad bin Abdurrahman, beliau adalah seorang tokoh terhormat Syi’ah. An najjâsyi berkomentar: “Bakr bin Muhammad bin Abdurrahman al Azdi al Ghâmidi; Abu Muhammad, seorang tokoh terhormat Syi’ah dari keluarga agung di kota Kufah dari keluarga Nu’aim al Ghâmidi. ..

Beliau seorang yang tsiqah dan berusia panjang. Beliau memiliki kitab himpunan hadis yang telah diriwayatkan dari beliau oleh para tokoh ulama ahli hadis Syi’ah.” Kitab tersebut telah sampai kepada Syeikh an Najjâsyi dengan sanad bersambung kepada penulisnya.[11]

Dan (5) Musa bin Abdus Salâm bin Abdurrahman.

  • Keluarga A’yan

Keluarga Syi’ah terbesar yang ada di kota Kufah, kebanyakan putra-putra keluarga ini adalah tokoh. Keluarga ini eksis hingga waktu yang cukup lama. Abu Abdillah bin al Hajjâj telah menghimpun nama enam puluh tokoh ahli hadis dari keluarga ini.[12]

Abu Ghâlib Ahmad bin Muhammad bin Sulaiman az Zuzâri (W.285 H) berbicara tengtang keluarga ini –dan ia salah satu dari keturunan keluarga ini-: “Kami adalah keluarga yang telah Allah –Azza wa jalla- beri anugerah dengan agama-Nya, dan mengkhususkan kami dengan persabahatan dengan para kekasih-Nya dan hujjah-hujjah-Nya atas makhluk-Nya… Dan jarang seorang dari kami melainkan ia telah meriwayatkan hadis (dari para imam as.).”[13]

Di antara tokoh-tokih agung dari keluarga ini adalah: (1) Humrân, (2) Zurârah, (3) Abdul Malik, (4) Bukair, (5) Abdurrahman. Kesemuanya adalah putra A’yan bin Sunsun asy Syaibâni. (6) Abdullah, (7) Abdul hamîd, keduanya adalah putra Bukair bin A’yan. (8) Al Hasan, (9) al Husain, Ubaid, Rûmi dan (10) Abdullah, kesemuanya adalah putra Zurârah. (11) Hamzah dan (12) ‘Uqbah, keduanyaa adalah putra Humrân bin A’yan. (13) Dhurais bin Abdul Malik bin A’yan, (14) Al Hasan bin al Jahm bin Bukair bin A’yan. Dan (15) Muhammad serta (16) Abdullah bin Zurârah. Serta masih banyak lagi nama-nama harum selain yang disebutkan di atas.[14]

demikianlah sajian seputar beberapa contoh keluarga Syi’ah yang menekuni periwayatan dan pengawalan hadis para imam Ahlulbait Nabi as. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang perhatian para tokoh dan ulama Syi’ah terhadap hadis dan agar kita tidak mudah tertipu oleh isu-isu tidak berdasar yang dialamatkan kepada mazhab Syi’ah Imamiyah Ja’fariyyah Itsnâ Asyariyah.

(Insya Allah Bersambung)

__________

[1] Rijâl an Najjâsyi:230, ketika menyebutkan biografi Ubaidullah bin Ali al Halabi dengan no.612.

[2] Ibid.

[3] Al Halabi adalah kata nisbat kepada kota Halab (Suria). Ubaidullah dan saudara-saudaranya disebut Halabi padahal mereka berasal dari kota Kufah karena mere bersama ayah mereka Ali berdagang ke kota Halab. (Jâmi’ ar Ruwât,1/529).

[4] Ibid.325, no.885.

[5] Ibid.444, no.1199.

[6] Ibid.98, no.245.

[7] Ibid.71, no.169.

[8] Ibid.107, no. 272.

[9] Tentang beliau dapat And abaca kembali ketarangan pada bagian 1 tulisan ini.

[10] Baca Dawru asy Syi’ah Fil Hadîts; Allamah Syeikh Ja’far Subhâni:197 dari Rijâl ath Thûsi.

[11] Rijâl an Najjâsyi:108, no. 273.

[12] Risâlah Abi Ghâlib az Zurâri:127.

[13] Ibid.113 dan 127.

[14] Tentang mereka semua dapat Anda baca dalam: Risâlah Abi Ghâlib az Zurâri, Fihrasat Syeikh ath Thûsi: 140 ketika membicarakan biorgafi Zurârah no.295, Rijâl an Najjâsyi.

Potret Sang Nabi Mulia saw Dalam Hadis Bukhari (4) Astaghfirullah Tuduhan Nabi Saw Berusaha Bunuh Diri?! [2]

Nabi Muhammad Saw. Berniat Bunuh Diri Karena Stres Berat!

.

Artikel dibawah adalah sambungan (bagian ke ll)  dari artikel kami sebelumnya “Nabi Muhammad Saw. Dan Awal Prosesi Pelantikan Kenabian Dalam Gambaran Bukhari (BAGIAN I)

________________

Imam Bukhari meriwayatkan dalan kitab Shahih-nya; Kitabu at Ta’bîr,8/67:

.

وفَتَرَ الوحي فترةً حتى حزن النبي(ص) فيما بلغنا حزناً غدا منهمراراً كي يتردى من رؤس شواهق الجبال! فكلما أوفى بذِرْوَة جبل لكي يلقيمنه نفسه ، تبدَّى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقاً ، فيسكن لذلكجأشه وتقرُّ نفسه فيرجع . فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذاأوفى بذروة جبل تبدَّى له جبريل فقال له مثل ذلك!!

“Dan berhentilah wahyu (tidak turun lagi) untuk beberapa waktu, sehingga Nabi saw. bersedih –sesuai riwayat yang sampai kepada kami- dengan kesedihan yang sangat sehingga berkali-kali berusaha melemparkan dirinya dari puncak gunung-gunung tinggi! Dan setiap kali beliau sampai di puncak gunung untuk melemparkan dirinya dari puncaknya, malaikat Jibril menampakkan diri kepadanya dan berkata, “Hai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan (Rasul) Allah.” Maka tenanglah dan tentramlah hati dan jiwa beliau lalu beliau pulang”.

Dan jika panjang fatratul wahyi (waktu terputusnya wahyu) beliau kembali seperti semula (ingin melemparkan diri dari puncak gunung)! Dan ketika beliau sampai di puncak gunug Jibril kembali lagi menampakkan dirinya dan berkata yang sama seperti pada kali-kali sebelumnya!.”

.

Inilah riwayat Bukhari (kitab tershahih setelah Al Qur’an dan yang diyakini seluruh hadis di dalamnya adalah shahih dan barang siapa meragukannya maka ia telah keluar dari jalan kaum mukminin) yang menggambarkan Nabi mulia kita sebagai seorang yang stress berat sehingga tidak mampu mengontrol jiwanya dan selalu berusaha mau bunuh diri dengan melemparkan diri dari puncak gunung! Semua itu dikarenakan wahyu terlambat turun!

Baca lebih lanjut

Adz Dzahabi: Agar Mazhab Sunni Dapat Dipertahankan, Rahasiakan Kebenaran!!

Adz Dzahabi: Agar Mazhab Sunni Dapat Dipertahankan, Rahasiakan Kebenaran!!

Adz Dzahabi membongkar kejahatan ulama Sunni dalam sejarah di mana ia berkata dalam kitab Siyar A’lâm an Nubalâ’, 10/92:

.

قلت كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه بل يطوى ولا يروى كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين

وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا فنبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى “.

.

“Aku berkata, “Omongan sesama teman jika terbukti dilontarkan dengan dorongan hawa nafsu  atau fanatisme maka ia tidak perlu dihiraukan. Ia harus ditutup dan tidak diriwayatkan, sebagaimana telah ditetapkan bahwa harus menutup-nutupi persengketaan yang tejadi antara para sahabat ra. Dan kita senantiasa melewati hal itu dalam kitab-kitan induk dan juz-juz akan tetapi kebanyakna darinya adalah terputus sanadnya dan dha’if dan sebagian lainnya palsu. Dan ia yang ada di tangan kita dan di tangan para ulama kita. Semua itu harus dilipat dan disembunyikan bahkan harus dimusnahkan!

Dan harus diramaikan kecintaan kepada para sahabat dan mendo’akan agar mereka diridhai (Allah), dan merahasiakan hal itu (bukti-bukti persengketaan mereka itu) dari kaum awam dan individu ulama adalah sebuah kawajiban. Dan mungkin diizinkan bagi sebagaian orang ulama yang obyektif  dan jauh dari hawa nafsu untuk mempelajarinya secara rahasia dengan syarat ia memintakan ampunan bagi mereka (para sahabat) seperti diajarkan Allah.”

Ibnu Jakfari berkata:

Baca lebih lanjut

Hadis Bukhari: Tentang Kera Berzina Yang Dirajam Rame-rame Teman-temannya!!

Hadis Bukhari: Tentang Kera Berzina Yang Dirajam Rame-rame Teman-temannya!!

Imam besar ahli hadis Sunni; Bukhari mendongengkan kepada kita sebuah kisah melalui sebuah riwayat (yang tentunya sangat shahih dan dosa ditolak atau ditakwil!!!) tentang perselingkuhan seekor kera dengan lawan jenisnya (tentunya tanpa ada ikatan nikah yang disahkan dengan ijab dan qabul di hadapan penghulu yang tentunya juga dari kalangan kera tapi yang sarjana lulusan fakultas Syari’at).. dan untuk mempertangung jawabkan perbuatannya itu, si kera malang itu dirajam rame-rame oleh sekawanan kera (entah waktu itu Amirul Kera-nya siapa namanya, Imam Bukhari tidak memberitahukan dalam riwayat itu)

Perhatikan Scan dari Kitab Shahih Bukhari di bawah ini:

Baca lebih lanjut

Tokoh-tokoh Besar Ulama Salaf Memfatwakan Mendatangi Istri dari Dubur, Halal!!

Tokoh-tokoh Besar Ulama Salaf Memfatwakan Mendatangi Istri dari Dubur, Halal!!

Dalam kitabnya, “al Ushul allati Bana Alaiha al Ghulatu Madzhabahum -(Dasar-dasar yang kaum Ghulat membangun mazhab mereka di atasnya)-, Amr Abdul Mu’im Salim mengatakan:

Perhatikan Scan (dan terjemahan) dari kitab tersebut dibawah ini:

Baca lebih lanjut

Biografi Ayatullah Sayyid Hussein Fadlullah

Biografi Ayatullah Sayyid Hussein Fadlullah

SUMBER: Irib


Ayatullah al-Udzma Sayyid Muhammad Hussein Fadlullah lahir tahun 1354 Hq di ‎kota suci Najaf dari sebuah keluarga ulama.‎

Allamah Hussein Fadlullah melewati masa kecil dan pendidikannya di bawah ‎bimbingan ayahnya, Sayyid Abdurrauf Fadlullah, marji Syiah masa itu. Hussein ‎Fadlullah kecil ikut sekolah tradisional masa itu dan mempelajari bagaimana ‎membaca, menulis dan qiraah al-Quran. Namun pendidikan keras yang diterapkan ‎oleh sekolah itu yang dikelola oleh seorang tua membuat Hussein Fadlullah tidak ‎betah belajar di sana. Dengan segera ayahnya mencarikan sebuah pusat ‎pendidikan bernama Muntada an-Nasyr yang menggunakan metode pendidikan ‎baru.‎

Baca lebih lanjut

Al Allamah Sayyid Hussein Fadlullah Meninggal Dunia

Ayatollah Fadlalah Meninggal, Dunia Islam Berduka

SUMBER: Pikiran Rakyat Online

Senin, 05/07/2010 – 08:27

BEIRUT, (PRLM).- Pernyataan duka mengalir dari berbagai penjuru dunia Islam menyusul wafatnya ulama terkenal Syiah Libanon, Ayatollah Sayyed Mohammad Hussein Fadlalah pada usia 74 tahun. Ribuan pelayat, banyak di antara mereka menangis, berkumpul di luar masjid di pinggiran selatan Beirut, tempat tinggal Fadlallah untuk menyampaikan rasa turut berduka.

Dari pusat-pusat masyarakat Syiah di seluruh dunia berdatangan ungkapan duka, di samping rasa hormat terhadap kecendekiawanannya. Dia dihormati karena keberpihakannya pada kaum tertindas, dan upayanya untuk menggalakkan hidup berdampingan antara berbagai komunitas yang berbeda di Libanon.

Baca lebih lanjut